CERKO

SKÓRA WRAŻLIWA I ATOPOWA

Polityka prywatności oraz zasad ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem (RODO)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z ich przetwarzaniem, politykę (ochronę) prywatności oraz zasady wykorzystywania plików cookies wykorzystywanych przez Serwis internetowy oferujący Usługi telekomunikacyjne (dalej zwane Usługami) działający pod adresem https://cerko.pl/
 2. Definicje:
  a) Polityka prywatności – niniejszy regulamin;
  b) Usługodawca/ Administrator Danych Osobowych/ Administrator:

        CERKO Sp.z o.o. – Sp.k. z siedzibą w Gdyni
        al. Zwycięstwa 96/98
        81-451 Gdynia
        KRS: 0000425725
        NIP: 5842372638,
        REGON: 191928001

  c) Serwis – serwis internetowy oferujący Usługi działający pod adresem https://cerko.pl/ za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z przewidzianych w nim funkcjonalności, w szczególności  zapoznawać się z ofertą Usługodawcy.
  d) Użytkownik/Klient, tj. każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności
  e) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  a) udzielenie użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  b) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu oferowanego poprzez Serwis, tj. do treści i usług oferowanych przez Usługodawcę, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki prywatności.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych jest CERKO Sp.z o.o. – Sp.k. z siedzibą w Gdyni,
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  KRS: 0000425725
  NIP: 5842372638,
  REGON: 191928001
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

  adres:
  CERKO Sp.z o.o. – Sp.k. z siedzibą w Gdyni,
  Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,
  adres e-mail: biuro@cerko.pl
  telefon: 663 008 393.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych

  Dane osobowe Użytkownika podane przetwarzamy w celu:

  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisu w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • oferowania przez Serwis usług. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zbierania danych dotyczących ilości odwiedzin witryny Serwisu, zainteresowania Użytkowników określonymi towarami. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub uzyskania pełnych funkcjonalności serwisu.
 5. Skutek niepodania danych.

  W zależności od celu, w jakim dane są podawane niepodanie danych będzie skutkować:

  • brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu,
  • brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach oferowanych w Serwisie.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych.
  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Odbiorcy danych.

  Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, takim jak firmy informatyczne, firmy księgowe, agencje marketingowe. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  Dane mogą być ponadto przekazywane w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa odbiorcom takim jak organy administracji publicznej lub inne organy władzy realizujące zadania ustawowe i posiadające podstawę prawną do żądania otrzymania danych osobowych Użytkownika

 9. Uprawnienia

  Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa;

  1) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
      Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
      a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
      b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, o planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskiwania danych osobowych, o fakcie czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji w stosunku do osoby użytkownika w oparciu o przetwarzane dane osobowe, w tym o profilowanie, a nadto czy jego dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską oraz stosowanych w związku zabezpieczeniach,
      c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  2) Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
      Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą Użytkownika.
  4) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
      a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
      b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
          a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
          b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
          c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
          d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
          e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
          f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
      c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. W szczególności dotyczy to danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administrator, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, danych zdarzenia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  5) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
      Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
      a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
      b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
      c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
      d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
  6) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
      Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
      Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu, a także badanie satysfakcji.
      Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Złożona przez Użytkownika rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego skutkować będzie zaprzestaniem wszelkich działań Serwisu związanych z promocją towarów względem Użytkownika.
      Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
  8) Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  9). Profilowanie.
      Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. W takim przypadku celem działań Administratora są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań użytkowników).
      W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, Serwis będzie mógł przeprowadzać takie operacje tylko za zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych.
  10). W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:
  adres e-mail: biuro@cerko.pl
  wysyłając korespondencję na adres: CERKO Sp.z o.o. – Sp.k. z siedzibą w Gdyni,
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,
  lub dzwoniąc pod nr 663 008 393.

§ 3. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Serwis dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności RODO.
 2. Serwis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Serwis dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Serwis zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych Użytkownika przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia

§ 4. PLIKI COOKIES.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

 8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 11. Korzystamy z rozwiązań i narzędzi stosowanych przez Google Analytics oraz Pixel Facebook. Narzędzie Google używane Analytics jest do analizy ruchu w internecie pozwalające właścicielom witryn uzyskanie dogłębnej analizy w czasie rzeczywistym jak ich witryna jest używana, jak bardzo i przez kogo. Piksel Facebook firmy Meta  to krótki kod umieszczany w witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

  Polityka ochrony prywatności Google oraz Google Analytics.

  https://policies.google.com/?hl=pl

  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

  Polityka ochrony prywatności Facebook.

  https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

  https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr

 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Cookies w przeglądarce Internet Explorer

  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Cookies w przeglądarce Chrome

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl

  Cookies w przeglądarce Firefox

  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

  Cookies w przeglądarce Opera

  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

  Cookies w przeglądarce Safari

  https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 3. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach informacyjnych, nie chcą, żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.
 4.  

§ 6. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a). czas nadejścia zapytania,
  b). czas wysłania odpowiedzi,
  c). nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d). informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e). adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f). informacje o przeglądarce użytkownika,
  g). informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Koszyk zamknij